>   Seminár OCHRANA OVZDUŠIA 2018 - Košice
Seminár KOŠICE 2018
>   FMMR TUKE
Študuj na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach
>   Seminár Herľany 2016
10. ročník seminára Herľany - 17. až 19. októbra 2016
>   Seminár Herľany 2014
9. ročník seminára Herľany - 13. až 15. októbra 2014
>   Seminár Herľany 2012
8. ročník seminára Herľany - 15. až 17. október 2012
>   Seminár Košická Belá 2010
7. ročník - OCHRANA OVZDUŠIA V PODMIENKACH NOVÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
>   Seminár Herľany 2008
6. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematika spaľovní odpadov, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
>   Semináre ASL 2008
0. ročník seminára Asociácie súkromných laboratórií pre oblasť životného porstredia
>   Seminár Herľany 2006
5. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematiky EMAS, prevádzka AMS, obchodovanie emisií CO2, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
Archív
sk Русская версияMagyar változatWersja polska English versionLietuviška versija
EKO-TERM SERVIS s.r.o.

OPRÁVNENÉ MERANIA

Diskontinuálne oprávnené akreditované merania slúžia pre potrebu konania orgánov ochrany ovzdušia (OÚ OSŽP, SIŽP) za účelom:

  • preukázania dodržiavania určených emisných limitov (emisná hodnota, emisný faktor, emisný stupeň)
  • zisťovania množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok (reprezentatívny hmotnostný tok, individuálny emisný faktor)
  • preukázanie dodržiavania všeobecných podmienok prevádzkovania, vyjadrených formou fyzikálnej veličiny.

Diskontinuálne periodické merania emisií znečisťujúcich látok sú realizované na týchto ZZOv:

  1. energetických - merania emisií plynných a tuhých znečisťujúcich látok (popolčeka), zo stacionárnych zariadení na spaľovanie tuhých, kvapalných a plynných palív (kotly, procesné ohrevy)
  2. technologických - merania emisií plynných a tuhých znečisťujúcich látok, vznikajúcich pri:
  • rôznych technologických operáciách (sušenie, výpal, drvenie, mletie, triedenie, pneudoprava sypkých hmôt, centrálna aspirácia v sladovniach, mlynoch, výrobe kŕmnych zmesí a podobne)
  • prevádzke strojov na obrábanie dreva (píly, gátre, stolárske dielne)
  • operáciách v cementárskom a chemickom priemysle, výrobe vápna a žiaruvzdorných hmôt, keramických a sklárskych výrobkov, bitúmenových zmesí
  • procesoch spaľovania komunálneho, zvláštneho a nebezpečného odpadu a podobne
  • automobilový priemysel, výroba kovov, priemysel výroby skla, keramiky a stavebných hmôt, povrchové úpravy výrobkov (bez aj s použitím rozpúšťadiel), potravinársky priemysel a podobne
© EKO-TERM SERVIS, s.r.o. - Meranie emisií