>   Seminár OCHRANA OVZDUŠIA 2018 - Košice
Seminár KOŠICE 2018
>   FMMR TUKE
Študuj na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach
>   Seminár Herľany 2016
10. ročník seminára Herľany - 17. až 19. októbra 2016
>   Seminár Herľany 2014
9. ročník seminára Herľany - 13. až 15. októbra 2014
>   Seminár Herľany 2012
8. ročník seminára Herľany - 15. až 17. október 2012
>   Seminár Košická Belá 2010
7. ročník - OCHRANA OVZDUŠIA V PODMIENKACH NOVÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
>   Seminár Herľany 2008
6. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematika spaľovní odpadov, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
>   Semináre ASL 2008
0. ročník seminára Asociácie súkromných laboratórií pre oblasť životného porstredia
>   Seminár Herľany 2006
5. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematiky EMAS, prevádzka AMS, obchodovanie emisií CO2, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
Archív
sk Русская версияMagyar változatWersja polska English versionLietuviška versija
EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Spoločnosť poskytuje služby v oblasti tepelno-technickej diagnostiky s nasledujúcimi cieľmi:

 • určovanie hospodárnosti a tepelnej účinnosti energetických a tepelno-technických zariadení, optimalizácia prevádzky tepelných agregátov
 • analýzy práce technologických agregátov s cieľom minimalizácie tepelných strát a riešenie technologických problémov pri tepelnom spracovaní, výpale, sušení a pod.
 • vzduchotechnické merania a zoraďovanie požadovaných parametrov filtrov, odlučovačov, dúchadiel, pneumatickej dopravy, pneutriedičov a podobne
 • hodnotenie tepelných vlastností budov a hospodárneho využívania tepelnej energie, vrátane jej výroby a distribúcie

Pre ilustráciu uvádzame niektoré prípady nami riešených problémov :

 • zvyšovanie tepelnej účinnosti kotlov - na základe výsledkov tepelnej účinnosti boli vyčistené kotly spaľujúce zemný plyn zo strany spalín, boli prevedené opravy výmurovky a regulačných častí (spalinová klapka), čím sa dosiahlo zvýšenie tepelnej účinnosti cca o 2,5 %
 • optimalizácia spaľovacieho pomeru palivo- vzduch na taviacom agregáte
 • overenie účinnosti spaľovania na infražiaričoch spaľujúcich zemný plyn
 • optimalizácia spaľovacieho pomeru a podmienok spaľovania v kotloch na drevný odpad
 • riešenie vplyvu sekundárneho vzduchu na tvorbu emisií CO a výsledky tepelnej bilancie práce kotla s presuvným vratným roštom spaľujúcim hnedé uhlie
 • optimalizácia pracovného režimu pri spaľovaní odpadu, gumy a plastov s cieľom minimalizácie tvorby emisií oxidu uhoľnatého
 • minimalizácia tvorby emisií CO s využitím odpadového tepla v kuplových peciach
 • kontrola charakteristík (prietoky, tlaky, rýchlosti a pod.) dúchadiel a ventilátorov
 • meranie účinnosti odlučovacích zariadení
 • meranie vypaľovacích kriviek v tunelových peciach
 • sledovanie prevádzkovo-technologických vplyvov na tvorbu emisií CO a NOx pri elektrickom výpale keramického črepu
 • optimalizácia spaľovacieho procesu pri spaľovaní nemocničného odpadu v starších typoch spaľovacích pecí
 • technická pomoc pri riešení problematiky spaľovania odpadu rastlinnej povahy v kotli s cyklónovým ohniskom (spaľovanie vo vznose)
 • identifikácia príčin nerovnomernosti prevádzky 8-panvovej sklárskej pece

Z uvedeného stručného prehľadu je zrejmé, že riešenie problematiky je vykonávané komplexným spôsobom, majúc na zreteli minimalizáciu tvorby emisií a nákladov na palivo, využitie odpadového tepla a optimalizáciu prevádzky agregátu so zabezpečením maximálnej kvality výrobkov.

© EKO-TERM SERVIS, s.r.o. - Meranie emisií