O nás
Vyžiadať cenovú ponuku ›

Profil spoločnosti

EKO-TERM SERVIS, s.r.o. je súkromná spoločnosť založená v roku 1994. Vznik spoločnosti bol reakciou na potrebu poskytovania čo najkomplexnejších služieb v oblasti diagnostiky energetických a technologických zdrojov znečisťovania ovzdušia. V súčasnosti je orientácia spoločnosti zameraná na:

 • autorizované a/alebo akreditované merania emisií znečisťujúcich látok - skúšobné laboratórium
 • autorizované a/alebo akreditované kalibrácie emisných meracích systémov (EMS) a procesných analyzátorov, kalibrácie snímačov a záznamníkov teploty, vlhkosti, infračervených teplomerov a termovíznych kamier - kalibračné laboratórium (S-188)
 • autorizované a/alebo akreditované skúšky, kalibrácie a inšpekcia automatizovaných meracích systémov emisií (AMS-E) - skúšobné laboratórium, kalibračné laboratórium a inšpekčný orgán (I-079)
 • akreditované skúšky, kalibrácie a inšpekcia automatizovaných meracích systémov skleníkových plynov (N2O, CO2) - skúšobné laboratórium, kalibračné laboratórium a inšpekčný orgán (Oprávnenia)
 • kontrola účinnosti II. stupňa rekuperácie benzínových pár na čerpacích staniciach benzínu - skúšobné laboratórium
 • technologické merania pre interné potreby zákazníka (optimalizácia technologických procesov, merania pre potreby prípravy nových projektov, skúšanie nových výrobkov alebo výrobných postupov, apod.)
 • stanoviská a konzultácie v oblasti ochrany ovzdušia, výpočet poplatkov (NEIS), návrh postupu výpočtu množstva emisií, vypracovanie žiadosti, vypracovanie osobitných podmienok merania emisií
 • tepelno-technické merania, merania účinnosti kotlov
 • garančné merania
 • kontrola kotlov a vykurovacích sústav podľa zákona č. 17/2007 Z. z.

Komplexnosť služieb spočíva v spojení teoretického vyriešenia problému definovaného zákazníkom a praktickej realizácie.

Výhody pre zákazníka a prednosti spoločnosti

Poznaním miery znečisťovania ovzdušia, technického stavu zariadenia, jeho nedostatkov a realizáciou opatrení vedúcich k náprave, sa dosiahne zníženie množstva emisií a výšky poplatkov za znečisťovanie. Zákazník zároveň získava dlhodobé poradenské a konzultačné služby v uvedených oblastiach. Hlavnou výhodou pre zákazníka je skutočnosť, že nami poskytované služby sú nezávislé a akreditované, čo v kombinácií s dostatočnými kapacitnými možnosťami a dlhoročnými skúsenosťami zamestnancov našej spoločnosti, zabezpečuje vysokú efektivitu realizovaných služieb v optimálnych časových termínoch.

 • intenzívna spolupráca so zákazníkom, ktorej cieľom je racionalizácia poskytovaných služieb tak, aby definovaný problém bol vyriešený kvalifikovane, v rozsahu požadovanom zákazníkom, v súlade s platnou legislatívou a za primerané ceny
 • krátke dodacie lehoty, flexibilita rozsahu a termínov prác podľa potrieb zákazníkov
 • systematické rozširovanie sortimentu prác podľa požiadaviek trhu
 • bezkonkurenčné personálne obsadenie a bezkonkurenčné technické vybavenie spoločnosti v rámci SR

Prednosti spoločnosti a technické zabezpečenie

Spoločnosť disponuje najmodernejšou meracou technikou svetových výrobcov, ktorá v kombinácii s kvalifikovaným personálom zabezpečuje dosahovanie vysokej kvality poskytovaných služieb. Tento fakt dokumentujú nasledujúce skutočnosti:
1. celkový počet zamestnancov je 23, z toho 19-ti predstavujú merací personál (technici vykonávajúci meranie a spracovanie výsledkov merania)


  2. technické zabezpečenie
   • 4 x EMS pracujúce na elektrochemickom princípe pre meranie plynných znečisťujúcich látok (CO, NOx, O2 a CO2)
   • 4 x komplexné meracie vozidlá s inštalovanými EMS pracujúcimi na fyzikálnom princípe (dvojrozsahové meranie CO,
     NOx, SO2, O2 a CO2), vrátane EMS pre meranie organických plynov a pár vyjadrených ako celkový organický uhlík (TOC),   automatickej izokinetickej gravimetrie pre stanovenie TZL, aparatúr pre odber plynných zlúčenín kovov, polokovov a   ďalších plynných organických a anorganických zlúčenín, a meracích zariadení pre meranie stavových a referenčných   veličín
   • 2 x záložný EMS pracujúci na fyzikálnom princípe (dvojrozsahové meranie CO, NOx, SO2, O2 a CO2)
   • 2 x záložný EMS pre meranie organických plynov a pár vyjadrených ako celkový organický uhlík (TOC)
   • 4 x záložný manuálny izokinetický gravimetrický odberový systém pre stanovenie TZL, PM10, PM2,5
   • 3 x automatická izokinetická odberová aparatúra na odber polychlórovaných dibenzodioxínov, dibenzofuránov
     a polychlorovaných bifenylov (PCDD/PCDF/PCB) využívajúca kondenzačno-adsorbčnú metódu
   • EMS pracujúci na fyzikálnom princípe (N2O)
   • výpočtová technika so štandardným resp. aplikovaným softvérom
   • laboratórne priestory:
    • laboratórium prípravy vzoriek
    • váhovňa a archív vzoriek
    • kalibračné laboratórium
    • servisné pracovisko jemných, mechanických a elektroopráv
    • sklady meracej techniky a technického materiálu

Predmety činností podľa ORSR:

• teplotechnické merania a teplotechnické analýzy prác, teplotechnických a energetických agregátov
• poradenská a konzultačná činnosť v oblasti tepelnej techniky
• meranie a vyhodnocovanie základných znečisťujúcich látok
• kvalitatívne a kvantitatívne stanovenie znečisťujúcich látok
• vyhodnocovanie nameraných hodnôt, posudzovanie technického stavu agregátov a odlučovacích zariadení
• vzduchotechnické merania a zoraďovanie požadovaných prevádzkových parametrov filtrov a odlučovacích zariadení
• zoraďovanie tepelných agregátov a optimalizácia ich prevádzky
• vzduchotechnické merania vzduchotechnických, klimatizačných a pneumatických zariadení
• organizovanie kurzov, školení a seminárov
• kontrola kotlov a vykurovacích sústav, kontrola klimatizačných systémov
• opravné merania emisií, všeobecných podmienok prevádzkovania a technických požiadaviek na stacionárnych zdrojoch
  znečistenia ovzdušia
• oprávnené kalibrácie automatizovaných meracích systémov emisií
• oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov emisií
• oprávnené inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií