>   Seminár OCHRANA OVZDUŠIA 2018 - Košice
Seminár KOŠICE 2018
>   FMMR TUKE
Študuj na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach
>   Seminár Herľany 2016
10. ročník seminára Herľany - 17. až 19. októbra 2016
>   Seminár Herľany 2014
9. ročník seminára Herľany - 13. až 15. októbra 2014
>   Seminár Herľany 2012
8. ročník seminára Herľany - 15. až 17. október 2012
>   Seminár Košická Belá 2010
7. ročník - OCHRANA OVZDUŠIA V PODMIENKACH NOVÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
>   Seminár Herľany 2008
6. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematika spaľovní odpadov, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
>   Semináre ASL 2008
0. ročník seminára Asociácie súkromných laboratórií pre oblasť životného porstredia
>   Seminár Herľany 2006
5. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematiky EMAS, prevádzka AMS, obchodovanie emisií CO2, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
Archív
sk Русская версияMagyar változatWersja polska English versionLietuviška versija
EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Oprávnenie na meranie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

MŽP SR vydalo spoločnosti EKO-TERM SERVIS s.r.o. Košice dňa 23. mája 2007 Oprávnenie č. 02/2592/2007-3.1, ktorým ju ustanovilo za oprávnenú osobu, ktorá môže vykonávať diskontinuálne merania hodnôt emisných veličín, ktorými sú vyjadrené emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania, merania hodnôt veličín na účel výpočtu množstva emisie, zisťovať kvalitatívne zloženie emisií a vykonávať kalibrácie, skúšky a inšpekciu automatizovaných meracích systémov emisií na účely konaní podľa právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia v rozsahu a podmienok podľa prílohy tohto oprávnenia. Zmenou č. 2 zo dňa 28. mája 2010 sa v plnom rozsahu nahrádza toto oprávnenie v znení zmeny č. 01/14380/2009 zo dňa 01. apríla 2009.

Od 07.10.2014 sú v Informačnom systéme o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch podľa § 20 ods. 11 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší uvedené zodpovedné osoby za oprávnenú technickú činnosť podľa § 20 ods. 3 písm. d) zákona, ktoré sú internými zamestnancami spoločnosti EKO-TERM SERVIS s.r.o.

http://isoo.sazp.sk/opravnena-osoba/detail/54f838aa9948af5e341b14fd

Získané osvedčenia o akreditácii

Osvedčenie o akreditácii č. I-029 zo dňa 02. februára 2015 - spôsobilosť na vykonávanie inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania do okolitého ovzdušia a súvisiacich referenčných a stavových veličín odpadových plynov (AMS-E), inšpekciu zhody AMS-E skleníkových plynov (CO2, N2O) a emisných meracích systémov (EMS) nestranne a dôveryhodne ako inšpekčný orgán typu A podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17020:2012 - úplná inšpekcia zhody, periodická inšpekcia zhody a inšpekcia zhody podľa požiadaviek zákazníka v rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe tohto osvedčenia.

Akreditácia udelená dňa 02.02.2015 platí do 10.10.2018.

1360-i_029_20150202_p_eko_term_servis.pdf
Príloha k rozhodnutiu č. 226/5446/2015/2 a k Osvedčeniu o akreditácii č. I-029 zo dňa 02.02.2015

Osvedčenie o akreditácii č. S-188 zo dňa 23. apríla 2015 - spôsobilosť na vykonávanie diskontinuálne meranie vybraných zložiek odpadových plynov vypúšťaných do ovzdušia zo stacionárnych zdrojov, stanovenie pracovných charakteristík, stanovenie pomeru pár a benzínu systému II. stupňa rekuperácie na čerpacích staniciach benzínu, odber vzoriek odpadových plynov a vyjadrovanie názorov a interpretácií výsledkov skúšok a odberov nestranne a dôveryhodne podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005 a normy CEN/TS 15675:2007 v rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe tohto osvedčenia.

Akreditácia udelená dňa 23.04.2015 platí do 10.10.2018.

1272-s_188_20150423_p_eko_term_servis.pdf
Príloha k rozhodnutiu č. 226/5771/2015/1 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-188 zo dňa 23.04.2015.

Osvedčenie o akreditácii č. K-071 zo dňa 02. februára 2015 - spôsobilosť na vykonávanie oprávnených kalibrácií meracích analyzátorov, ktoré sú súčasťou automatizovaných meracích systémov emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov a meradiel súvisiacich referenčných veličín odpadových plynov (AMS-E), kalibrácií mobilných emisných meracích systémov (EMS) a vyjadrovanie názorov a interpretácií nestranne a dôveryhodne podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005 a normy CEN/TS 15675:2007 v rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe tohto osvedčenia.

Akreditácia udelená dňa 02.02.2015 platí do 10.10.2018.

1270-k_071_20150202_p_eko_term.pdf
Príloha k rozhodnutiu č. 226/5446/2015/1 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-071 zo dňa 02.02.2015

Osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek č. N-002 zo dňa 23. apríla 2015 - plnenie jednotlivých notifikačných požiadaviek pre špecifickú oblasť oprávnených technických činností podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.

Rozsah akreditácie na výkon oprávnených technických činností je uvedený v vyššie uvedených Osvedčeniach o akreditácii SNAS č. S-188 zo dňa 23.04.2015, č. K-071 zo dňa 02.02.2015 a č. I-029 zo dňa 02.02.2015.

Osvedčenie udelené dňa 23.04.2015 platí do 10.10.2018.

Osvedčenie na kontrolu kotlov a vykurovacích sústav

Osvedčenie č. 17/2007-0047 zo dňa 26.10.2009 - spôsobilosť na kontrolu kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov podľa § 7 ods. 2 zákona č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Živnostenské listy a osvedčenia

Živnostenský list č. OŽP-C/2008/06150-2 zo dňa 16.05.2008 - vykonávanie ohlasovanej živnosti "Organizovanie kurzov, školení a seminárov"

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č. OŽP-C/2010/11433-4 zo dňa 14.12.2010 na vykonávanie živností:

  • Oprávnené merania emisií, všeobecných podmienok prevádzkovania alebo technických požiadaviek na stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia
  • Oprávnené kalibrácie automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia
  • Oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia
  • OPrávnené inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia

Akreditácia vzdelávacieho programu

Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzedlávania č. 3231/2011/20/I zo dňa 21.04.2011 - akreditovaný vdelávací program ďalšieho vzdelávania "Kvalita a štandardizácia monitorovania zložiek životného prostredia":

  • Modul - Manažérske systémy, akreditácia a systém kvality v skúšobných a kalibračných laboratóriách
  • Modul - Legislatíva Európskej únie a Slovenskej republiky pre monitorovanie zložiek životného prostredia
  • Modul - Metodiky monitorovania a stanovenia znečisťujúcich látok v odpadových plynoch a vodách
© EKO-TERM SERVIS, s.r.o. - Meranie emisií