>   Seminár OCHRANA OVZDUŠIA 2018 - Košice
Seminár KOŠICE 2018
>   FMMR TUKE
Študuj na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach
>   Seminár Herľany 2016
10. ročník seminára Herľany - 17. až 19. októbra 2016
>   Seminár Herľany 2014
9. ročník seminára Herľany - 13. až 15. októbra 2014
>   Seminár Herľany 2012
8. ročník seminára Herľany - 15. až 17. október 2012
>   Seminár Košická Belá 2010
7. ročník - OCHRANA OVZDUŠIA V PODMIENKACH NOVÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
>   Seminár Herľany 2008
6. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematika spaľovní odpadov, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
>   Semináre ASL 2008
0. ročník seminára Asociácie súkromných laboratórií pre oblasť životného porstredia
>   Seminár Herľany 2006
5. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematiky EMAS, prevádzka AMS, obchodovanie emisií CO2, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
Archív
sk Русская версияMagyar változatWersja polska English versionLietuviška versija
EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Základné znečisťujúce látky

• TZL (tuhé znečisťujúce látky)

• PZL (plynné znečisťujúce látky) - SO2, NO, NO2 (NOx), CO, TOC

• PM10, PM2,5

• tmavosť dymu

Látky s karcinogénnym účinkom a tuhé anorganické znečisťujúce látky

• benzo (a) pyrén

• dibenzo (a,h) antracén

• Be, Cd, As, Cr ( Cr3+, Cr6+), Co, Ni, Hg, Tl, Se, Te, Sb, Sn, Mn, Cu, Pb, V, Zn,

• benzén, vinylchlorid

• fluoridy (F-), kyanidy (CN-)

• dioxíny a furány (PCDD/PCDF), polychlórované bifenyly (PCB)

Plynné anorganické znečisťujúce látky

• fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF

• chlór (Cl2)

• kyanovodík (HCN)

• sulfán (H2S)

• amoniak (NH3)

• anorganické plynné zlúčeniny Cl vyjadrené ako HCl

Organické plyny a pary

• 1,1 dichloretán anilín • epichlórhydrín • krezoly
• parafíny okrem metánu
• 1,1 dichlóretylén benzaldehyd • etanolamín • kyselina mravčia • propylénoxid
1,2 dibrómetán butylacetát • etylacetát • kyselina octová • pyridín
1,2 dichlóretán • butylaldehyd • etylakrylát • metylacetát • sírouhlík
1,2 dichlóretylén • cyklohexanol • etylbenzén • merkaptány • styrén
1,3 butadién • cyklohexanón • etylénchlórhydrín • metylakrylát
• tetrachlóretylén
2-naftylamín • dibutyléter • etylénoxid • metylmetakrylát • tetrachlóretán
4-hydroxy-4-metyl-2-pentatón • dietylamín • fenol • naftalén • toluén
4-metyl-2-pentanón • dietyléter • formaldehyd • nitrobenzén • toluidín
acetaldehyd • difenyléter • furfural • nitrofenoly • trichlóretylén
acetón • dichlórmetán • chlórbenzén • nitrokrezoly • trichlórmetán
akrylonitril • diizopropyléter • chlóretán • nitrotoluén • vinylacetát
alkylalkoholy • dimetylamín • izopropylbenzén • olefíny • xylén
© EKO-TERM SERVIS, s.r.o. - Meranie emisií