Naše služby
Vyžiadať cenovú ponuku ›

Oprávnené merania emisií

Diskontinuálne oprávnené akreditované merania slúžia pre potrebu konania orgánov ochrany ovzdušia (OÚ OSŽP, SIŽP IPKZ) za účelom:

  • preukázania dodržiavania určených emisných limitov (emisná hodnota, emisný faktor, emisný stupeň)
  • zisťovania množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok (reprezentatívny hmotnostný tok, individuálny emisný faktor)
  • preukázanie dodržiavania všeobecných podmienok prevádzkovania, vyjadrených formou fyzikálnej veličiny (obsah TOC v škvare a popolčeku, vinylchloridu v suspenziách a hotových výrobkoch, akreditované odbery vzoriek palív, zbytkov po spaľovaní, sypkých materiálov, kvapalných materiálov a suspenzií)

Diskontinuálne periodické merania emisií znečisťujúcich látok sú realizované na všetkých kategóriách zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov:

  • palivovo-energetický priemysel
  • výroba a spracovanie kovov
  • výroba nekovových minerálnych produktov
  • chemický priemysel
  • nakladanie s odpadmi a krematóriá
  • ostatný priemysel a zariadenia