Naše služby
Vyžiadať cenovú ponuku ›

Garančné merania

Garančné merania rôznych parametrov:

  • účinnosť odlučovacích zariadení a filtrov
  • dosiahnutie garantovaných výstupných koncentrácií znečisťujúcich látok za odlučovacím zariadením
  • tesnosť odlučovacích zariadení (miera prisávania)
  • účinnosť termických oxidačných zariadení
  • zádržná doba pri požadovaných hodnotách kyslíka a teplote pri spaľovaní odpadov
  • podiel organických látok v zbytkoch po spaľovaní (strata žíhaním) odpadov
  • účinnosť dioxínových filtrov
  • miera využitia dávkovaných sorbentov

Účelom týchto meraní je nestranným spôsobom formou akreditovaných skúšok preukázať splnenie zmluvne dohodnutých parametrov (garantovaných) medzi investorom a zhotoviteľom diela.