Naše služby
Vyžiadať cenovú ponuku ›

Prehľad meraných znečisťujúcich látok

Základné znečisťujúce látky

 • TZL (tuhé znečisťujúce látky), PM10, PM2,5
 • PZL (plynné znečisťujúce látky) - SO2, NO, NO2 (NOX), N2O, CO, TOC
 • tmavosť dymu

Perzistentné organické zlúčeniny (POP´s):

 • polychlórované dibenzodioxíny a dibenzofurány (PCDD/PCDF), polychlórované bifenyly (PCB)
 • polycyklické aromatické uhľovodíky - PAU (antracén, benzo(a)pyrén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)flourantén, dibenzo(a,h)antracén, benzo(g,h)perylén, indeno(1,2,3-cd)pyrén)
 • hexachlórbenzén

Látky s karcinogénnym účinkom:

 • As, Be, Cd, 2-naftylamín, Cr, Cr6+, Co
 • etylénoxid, Ni
 • benzén, 1,3-butadién, epichlórhydrín, hydrazín, 1,2-propylénoxid, trichlóretylén, vinylchlorid (chlóretén)

Tuhé anorganické znečisťujúce látky:

 • Hg, Tl, Se, Te, Co, Ni, Pb, Sb, Sn, Cr, Mn, Cu, V, Zn, fluoridy (F-), kyanidy (CN-),

Plynné anorganické znečisťujúce látky

 • fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF
 • chlór (Cl2)
 • oxid chloričitý - chlórdioxid (ClO2)
 • kyanovodík (HCN)
 • sulfán (H2S)
 • amoniak a jeho plynné zlúčenieny vyjadrené ako NH3
 • anorganické plynné zlúčeniny Cl vyjadrené ako HCl (okrem ClO2)
 • oxid siričitý (SO2) - vrátane prirodzeného podielu oxidu sírového SO3 vyjadreného ako oxid siričitý (SO2) alebo oxidy síry (SOx) - oxid siričitý, oxid sírový a aerosól H2SO4 vyjadrené ako oxid siričitý (SO2)

Organické plyny a pary

 • acetaldehyd, anilín, dietylamín, 1,2-dichlóretán (etyléndichlorid),1,1-dichlóretylén (vinylidenchlorid), dimetylamín, etanolamín, etylakrylát, fenol, formaldehyd (metanal), 2-furaldehyd (furfural), krezoly (hydroxyderiváty toluénu), kyselina mravčia, merkaptány, metylakrylát, nitrobenzén, nitrofenoly, nitrokrezoly, nitrotoluén, pyridín, sírouhlík, tetrachlóretán, toluidíny (2-metylanilín, 3-metylanilín, 4-metylanilín)
 • benzaldehyd, butylaldehyd (butanal), cyklohexanón, 1,4-dichlórbenzén, 1,1-dichlóretán (etyléndichlorid), etylbenzén, chlórbenzén, 2-chlórpropán, izopropylbenzén (kumén), kyselina octová (kyselina etánová), metylacetát (octan metylnatý)
  metylmetakrylát, naftalén, styrén (vinylbenzén), tetrachlóretylén (perchlóretylén), toluén, vinylacetát, xylén (dimetylbenzén)
 • acetón (dimetylketón, propán-2-on), alkány (parafíny) okrem metánu, alkény (olefíny) okrem 1,3-butadiénu, alkylalkoholy, cyklické alkoholy, 2-butanón (metyletylketón), butylacetát, dibutyléter, dietyléter,

difenyléter, 1,2-dichlóretylén, dichlórmetán (metylénchlorid), diizopropyléter, dimetyléter
etylacetát (octan etylnatý), 4-hydroxy-4-metyl-2-pentanón, chlóretán (etylchlorid), 4-metyl-2-pentanón (metylizobutylketón)

Zapáchajúce látky z bodových zdrojov a následná analýza dynamickou olfaktometriou v subdodávateľskom laboratóriu podľa STN EN 137 25. Odber vzoriek podľa osvedčenia S-188.