Naše služby
Vyžiadať cenovú ponuku ›

Technologické merania

Technologické akreditované merania, ktorých účelom sú najčastejšie:

  • Zistenie účinnosti vzduchotechnických parametrov odlučovacích zariadení, čo dokumentuje ich technický stav (tesnosť, funkčnosť jednotlivých prvkov atď.).
  • Získanie podkladov o emisnej produkcii ZZOv (kvalitatívna a kvantitatívna analýza odpadových plynov).
  • Optimalizácia dávkovania sorbentov za účelom znižovania prevádzkových nákladov.
  • Overovanie homogenity a vhodnosti podmienok pre inštaláciu AMS-E.
  • Optimalizácia spaľovacích pomerov za účelom minimalizácie vypúšťaného množstva znečisťujúcich látok, efektívnosť spaľovania paliva.
  • Optimalizácia prevádzkových parametrov koncových termických oxidačných zariadení pre rôzne interné účely zákazníka (napr. v rámci projektovej prípravy pre opravy a rekonštrukcie odlučovacích zariadení).
  • Odber vzoriek zápachu a analýza v subdodávateľskom laboratóriu (EKOLAB s.r.o.) z bodových zdrojov ZZOv podľa STN EN 13725. Uvedené merania slúžia pre splnenie podmienok v integrovaných povoleniach IPKZ.

Technologické neakreditované merania, ktorých účelom sú najčastejšie:

  • Semi-kontinuálne meranie kyslého rosného bodu pre rôzne technologické procesy (pre potreby optimalizácie využitia odpadového tepla vo výmenníkoch tepla, ohrievačoch vzduchu – bezpečná prevádzka nad rosným bodom, ochrana zariadení pred koróziou). Bližšie informácie
  • Merania zložiek (O2, H2O, CO2, CO, NO, NO2, N2O, SO2, SO3, NH3, HF, HCl, H2S, CH4, C3H8, Benzén, Toluén, M-xylén, O-Xylén, P-Xylén, Formaldehyd, Acetaldehyd, Dichlórmetán, Acroleín, Kys. Octová, Metanol, Etanol, Etylacetát) kontinuálnym fyzikálnym emisným meracím systémom FTIR. Uvedené merania slúžia na nastavovania a optimalizácie technologických procesov a odlučovacích zariadení.
  • Merania a výpočet tepelnej účinnosti kotlov a zisťovanie jednotlivých tepelných strát tepelných agregátov a kotlov.