Naše služby
Vyžiadať cenovú ponuku ›

Meranie kyslého rosného bodu v spalinách a odpadových plynoch

Vážení zákazníci, dovoľte mi predstaviť Vám novú službu – nový druh merania, ktorý Vám ponúkame pre Vaše interné potreby s cieľom optimalizovať prevádzku niektorých častí Vašich zariadení.

Definícia rosného bodu: Rosný bod je určitá teplota a tlak, keď je v uzavretom systéme prítomná iba plynná fáza, avšak v stave maximálneho nasýtenia vodnou parou alebo zmesou pár slabých kyselín.

Obvyklé spôsoby stanovenia kyslého rosného bodu: Obvykle sa rosný bod pre viaczložkové systémy charakterizované obsahom vodnej pary a rôznymi plynnými zložkami (SO2, SO3, HCl, HF, CO2 a pod.) komplikovane vypočítava pomocou empirických vzťahov z obsahu vodnej pary, zloženia odpadového plynu, nameranej teploty a tlaku, alebo sa odčítava z grafických závislostí pre jednozložkové sústavy pre zložku s najvyšším koncentračným zastúpením. Tieto metódy sú charakteristické svojou náročnosťou na rozsah meraní chemického zloženia, koncentrácie vodnej pary, teploty, tlaku. Potrebné údaje pre vyhodnotenie sú k dispozícii zo značným časovým odstupom aj niekoľko týždňov a zodpovedajú stavu v čase výkonu meraní. Výsledok hodnoty takto stanoveného rosného bodu je odhadom, má bodový charakter a nezohľadňuje napríklad vplyv tuhých, mikročastíc (prach), ktoré pôsobia ako zárodky kondenzačného procesu.

Nová metóda priameho merania kyslého rosného bodu: Jej výhodou je priame meranie neobmedzeného počtu bodových meraní (napríklad 5 až 8 odčítaní v priebehu 1 hodiny) za ľubovoľne zvolený časový interval, napríklad 1 až 30 dní. Výsledkom je grafický priebeh rosných bodov v počte napríklad 150 hodnôt za 24 hodín, ktoré charakterizujú reálne prevádzkové podmienky meraného zariadenia.

Výhody poznania reálnej hodnoty kyslého rosného bodu:
- Bezpečná prevádzka odlučovacích zariadení: cyklónov, textilných filtrov, elektrostatických odlučovačov, kovových spalinových traktov, ventilátorov, potrubí, komínov, kyselinovzdorných vložiek murovaných komínov, výmenníkov tepla, ekonomizérov a podobne. Známa hodnota kyslého rosného bodu umožňuje riadiť prevádzku tak, aby teplota odpadového plynu bola udržiavaná s dostatočnou rezervou nad rosným bodom, čím sa zamedzí kondenzácii a chemickej korózii v týchto zariadeniach. To umožňuje predĺženie ich životnosti.
- Je to dôležitý údaj pri projektovaní nových zariadení (filtrov, výbere filtračných materiálov, materiálov pre používané sondy meracích systémov, materiálov pre zhotovenie dymovodov, potrubí, klapiek, ventilátorov a pod.).
- Opačne, má tento údaj význam pre prevádzkovateľov zariadení na využívanie odpadového tepla (ekonomizérov, rekuperátorov, ohrievačov vzduchu a pod.), pretože im umožňuje určiť teplotu, na ktorú môžu s dostatočnou rezervou schladiť odpadový plyn a využiť jeho entalpiu bezpečne bez hrozby chemickej korózie prevádzkovaných zariadení.

Pre koho môžu byť tieto merania užitočné:
- Pre prevádzkovateľov kotlov na uhlie, biomasu alebo ich zmes, kvapalných palív
- Pre prevádzkovateľov spaľovní odpadov
- Pre prevádzkovateľov rôznych filtračných zariadení a odlučovacích systémov
- Pre prevádzkovateľov zariadení na využitie odpadového tepla
- Iné využitie, napríklad pre projektantov nových kotlov, odlučovacích zariadení, zariadení na využitie odpadového tepla, automatických monitorovacích systémov
- Iné špeciálne aplikácie
- Pre prevádzkovateľov zariadení, ktorí majú záujem o zvýšenie životnosti svojich zariadení poškodzovaných kyslou koróziou, alebo zamedziť prestojom v dôsledku odstraňovania porúch spôsobených kondenzáciou (zalepovanie filtračných tkanín, elektród v elektrostatických odlučovačoch, zalepovaniu a zanášaniu potrubí a pod.

V prípade záujmu o takúto službu iba pre Vaše vnútorné potreby kontaktujte:

Ing. Ignác Kožej: kozej@ets-ke.sk, TEL: 00421 903 628 241
Ing. Maroš Kožej: maros.kozej@ets-ke.sk TEL: 00421 903 628 217

Vašu požiadavku vzájomne prekonzultujeme a pripravíme pre Vás cenovú ponuku. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu, ktorá veríme, že prinesie pre Vás pozitívny ekonomický efekt.