Naše služby
Vyžiadať cenovú ponuku ›

Teplotechnické merania

Spoločnosť poskytuje služby v oblasti tepelno-technickej diagnostiky s nasledujúcimi cieľmi:

 • určovanie hospodárnosti a tepelnej účinnosti energetických a tepelno-technických zariadení, optimalizácia prevádzky tepelných agregátov
 • analýzy práce technologických agregátov s cieľom minimalizácie tepelných strát a riešenie technologických problémov pri tepelnom spracovaní, výpale, sušení a pod.
 • hodnotenie tepelných vlastností budov a hospodárneho využívania tepelnej energie, vrátane jej výroby a distribúcie

Pre ilustráciu uvádzame niektoré prípady nami riešených problémov:

 • zvyšovanie tepelnej účinnosti kotlov - na základe výsledkov tepelnej účinnosti boli vyčistené kotly spaľujúce zemný plyn zo strany spalín, boli vykonané opravy výmurovky a regulačných častí (spalinová klapka), čím sa dosiahlo zvýšenie tepelnej účinnosti cca o 2,5 %
 • optimalizácia spaľovacieho pomeru palivo- vzduch na taviacom agregáte
 • optimalizácia spaľovacieho pomeru a podmienok spaľovania v kotloch na drevný odpad
 • riešenie vplyvu sekundárneho vzduchu na tvorbu emisií CO a výsledky tepelnej bilancie práce kotla s presuvným vratným roštom spaľujúcim hnedé uhlie
 • optimalizácia pracovného režimu pri spaľovaní odpadu, gumy a plastov s cieľom minimalizácie tvorby emisií oxidu uhoľnatého
 • minimalizácia tvorby emisií CO s využitím odpadového tepla v kuplových peciach
 • sledovanie prevádzkovo-technologických vplyvov na tvorbu emisií CO a NOX pri elektrickom výpale keramického črepu
 • optimalizácia spaľovacieho procesu pri spaľovaní nemocničného odpadu v starších typoch spaľovacích pecí
 • technická pomoc pri riešení problematiky spaľovania odpadu rastlinnej povahy v kotli s cyklónovým ohniskom (spaľovanie vo vznose)
 • identifikácia príčin nerovnomernosti prevádzky 8-panvovej sklárskej pece
 • optimalizácia využitia sorbentu v odsírovacom procese
 • možnosti a technické riešenie denitrifikácie plynným čpavkom

Z uvedeného stručného prehľadu je zrejmé, že riešenie problematiky je vykonávané komplexným spôsobom, majúc na zreteli minimalizáciu tvorby emisií a nákladov na palivo, využitie odpadového tepla a optimalizáciu prevádzky agregátu so zabezpečením maximálnej kvality výrobkov.