Naše služby
Vyžiadať cenovú ponuku ›

Inšpekčná činnosť na automatických meracích systémoch emisií (AMS-E)

Inšpekčná činnosť na automatizovaných meracích systémoch emisií (AMS-E) vykonávame ako akreditovaný inšpekčný orgán typu A podľa STN ISO 17020. Cieľom inšpekcie je nezávislé a kvalifikované posúdenie zhody/nezhody objektu inšpekcie (AMS) s

  • požiadavkami podľa právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia, európskych smerníc,
  • požiadavkami vydaných právoplatných rozhodnutí orgánov ochrany ovzdušia, SIŽP IPKZ,
  • technickými požiadavkami pre kontinuálne monitorovanie ZL,

definovaných v technických špecifikáciách (technických normách) a schválenej dokumentácii pre ich prevádzku.

Podkladom pre výkon inšpekcie sú:

  • výsledky skúšok postupu QAL2 podľa EN 14181 a ďalších špecifických noriem, uplatňovaných pre všetky monitorované parametre

Pozn.: podľa kap. 6.1 normy EN 14181 - Postup QAL2 sa musí vykonať pre všetky monitorované látky najmenej každých 5 rokov pre každý AMS alebo častejšie, ak to požaduje právny predpis alebo kompetentný orgán; alebo pre všetky monitorované látky ovplyvnené každou významnou zmenou prevádzky priemyselného zariadenia (napr. zmena odlučovacieho systému odpadových plynov alebo zmena paliva) alebo výraznými zmenami alebo opravami AMS, ktoré významne vplývajú na získané výsledky.

  • výsledky každoročných periodických skúšok postupu AST podľa EN 14181 a ďalších špecifických noriem, uplatňovaných pre všetky monitorované parametre,
  • výsledky kalibrácií všetkých monitorovaných parametrov (s výnimkou teploty a tlaku),
  • posúdenie plnenia právnych požiadaviek inšpekcie zhody a požiadaviek uvedených v rozhodnutiach povoľovacích orgánov.
  • Inšpekcia systému zberu a spracovania dát podľa požiadaviek STN EN 17255.

Najrozšírenejšie sú inšpekcie, skúšky a kalibrácie AMS-E, ktoré monitorujú nasledovné parametre: CO, NO (NOX), SO2, TZL, NH3, HCl, HF, TOC, stavové a referenčné veličiny (teplota, vlhkosť, objemový prietok, kyslík a podobne). Ďalej vykonávame inšpekciu, skúšky a kalibrácie parametrov skleníkových plynov: N2O, CO2 a CH4 podľa EN 14181 a ďalších špecifických noriem a Nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2066 z 19.12.2018 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012. Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2010/75/EÚ a predpisu IPPC Permit No. T-KL.1-3/2014.